هدایت پتانسیل ها به سمت پوشش اسلامی

هنر اثری جدی در جامعه دارد. از دوستی دیروز شنیدم که آقا فرمودند هیچ حرف حسابی تا در غالب هنر قرار نگیرد نمی تواند تاثیر خود را بگذارد

یادم هست که در تلویزیون یک بار سخنرانی آقا پخش شد و من با تمام دقت مجذوب این صحبت ها شده بودم.

ایشان در این سخنرانی به لزوم طراحی لباس ملی تاکید کردند و چنان جایگاه واقعی و ارزش هنر را در جامعه اسلامی نشان دادند که بعد از این سخنرانی من مطمئن شدم به زوری مزدون های لباس زنانه و مردانه دست به کار خواهند شد و دست به طراحی های لباس های برای سال ۱۴۰۰ خواند زد تا ما در آن دوران دیگر، جوانی نداشته باشیم که بخاطر کمبود زیبایی دست به تقلید از لباس و ریش و حتی عریان گردی غربی، روی آورد.

/ 0 نظر / 15 بازدید